Zebranie sprawozdawcze za rok 2014
Dnia 02.03.2015 roku w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze. Otworzył je prezes druh Andrzej Drej. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Władysława Orłowskiego długoletniego prezesa naszej jednostki. Gośćmi honorowymi byli: były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej RP gen. brygadier Zbigniew Meres oraz Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak.

Zebranie odbyło się według planu :

 • otwarcie zebrania
 • Wybór przewodniczącego zebrania oraz komisji uchwał i wniosków
 • Przyjecie porządku zebrania
 • Sprawozdanie z działalności zarządu
 • Sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnej
 • Przedstawienie projektu planu działania i planu finansowego na rok bieżący
 • Dyskusja
 • Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
 • Przejęcie planu działalności i planu finansowego
 • Wolne wnioski
 • Podjęcie uchwał i przyjecie wniosków do realizacji
 • Zakończenie zebrania